HDS Serwis

Serwis i remonty
Konserwacja-UDT
Informacje
Kontakt
serwis

Konserwacja / UDT

HDS-Serwis posiada wszystkie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), niezbędne do obsługi serwisowej i konserwatorskiej żurawi hydraulicznych.

Zapewniamy m.in. opiekę techniczną nad maszynami, sprawowaną przez uprawnionych przez UDT konserwatorów, a także zajmujemy się przygotowaniem oraz prowadzeniem dokumentacji maszyn.

Podstawowym dokumentem prawnym dotyczącym zagadnień związanych z wykonywaniem dozoru technicznego nad maszynami, a co za tym idzie - opieką konserwatorską, jest ustawa o dozorze technicznym. Ustawa ta reguluje zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania. Poniżej tekst ustawy.

 

USTAWA

z dnia 21 grudnia 2000 r.

o dozorze technicznym

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki

właściwe do jego wykonywania.

Art. 2.

1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia

bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych.

2. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego.

3. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie

zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i

modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan

tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o

dozorze technicznym i przepisami szczególnymi.

Art. 3.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) urządzeń technicznych, nad którymi są prowadzone prace naukowobadawcze,

2) górniczych szybowych urządzeń wyciągowych oraz urządzeń technicznych

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1) urządzeniach technicznych – należy przez to rozumieć urządzenia, które

mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i

środowiska wskutek:

a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym

od atmosferycznego,

b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu

ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania

lub transportu,

2) warunkach technicznych dozoru technicznego - należy przez to rozumieć

ustalone przez właściwych ministrów na podstawie ustawy wymagania, jakim

powinny odpowiadać urządzenia techniczne,

3) jednostkach dozoru technicznego – należy przez to rozumieć Urząd Dozoru

Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego,

4) specjalistycznych jednostkach dozoru technicznego – należy przez to rozumieć

Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

Art. 5.

1. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania,

wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i

modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje urządzeń technicznych

podlegających dozorowi technicznemu.

3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami ustawy urządzenia

mogące stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla życia

lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Art. 6.

Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, naprawiane, modernizowane

oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zapewniający

bezpieczeństwo ich eksploatacji - zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art. 7.

1. Do postępowania przed organami jednostek dozoru technicznego stosuje się

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. W sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego, o

którym mowa w art. 35 ust. 1, organem właściwym, w rozumieniu przepisów

Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego

stopnia – minister właściwy do spraw gospodarki.

3. W sprawach należących do zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego,

o którym mowa w art. 42 ust. 1, organem właściwym, w rozumieniu przepisów

Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Dyrektor Transportowego

Dozoru Technicznego, a organem wyższego stopnia – minister właściwy do

spraw transportu.

4. W sprawach należących do zakresu działania Wojskowego Dozoru Technicznego,

o którym mowa w art. 48, organem właściwym, w rozumieniu przepisów

Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Szef Wojskowego Dozoru Technicznego,

a organem wyższego stopnia – Minister Obrony Narodowej.

Rozdział 2

Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego

Art. 8.

1. Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji

odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem

właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji

z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy

szczególne stanowią inaczej.

2. W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania

dozoru technicznego.

3. Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia

z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, warunki

techniczne dozoru technicznego w zakresie:

1) projektowania urządzeń technicznych,

2) materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji

urządzeń technicznych,

3) wytwarzania urządzeń technicznych,

4) eksploatacji urządzeń technicznych,

5) naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa

w ust. 4, uwzględni w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń

wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów,

naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń i

elementów, terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do

objęcia dozorem i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, zgrzewania,

lutowania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań nieniszczących

oraz obsługi i konserwacji.

6. Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych

dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane

lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych

z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

7. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego uzgodni warunki techniczne, o

których mowa w ust. 6, po stwierdzeniu, że warunki te spełniają wymagania, o

których mowa w art. 6.

 

Art. 9.

1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania,

naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane

przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada

uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania,

naprawiania lub modernizacji, zwane dalej „uprawnieniem”, wydane przez organ

właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią

inaczej.

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek wytwarzającego urządzenia

techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania,

naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne, wydaje uprawnienie

po stwierdzeniu, że wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia

wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a

w szczególności:

1) wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji,

2) posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację

zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,

3) zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych

przepisach,

4) posiada zorganizowaną kontrolę jakości,

5) ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych,

naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz

materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ

właściwej jednostki dozoru technicznego.

3. Wymagania określone w ust. 2 uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający

lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości

zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej

jednostki dozoru technicznego.

4. Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków

stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności:

1) specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie

techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych,

bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,

badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia - które

powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów

i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji

urządzenia technicznego,

2) technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń

technicznych,

3) materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń

technicznych,

4) wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych.

 

Art. 10.

1. Wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne jest obowiązany

zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o wszelkich

zmianach warunków określonych w uprawnieniu.

2. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ właściwej jednostki

dozoru technicznego podejmuje decyzję o zmianie warunków określonych

w uprawnieniu. O podjętej decyzji organ właściwej jednostki dozoru technicznego

powiadamia wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego

urządzenie techniczne.

Art. 11.

1. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w uprawnieniu lub wytwarzania

materiałów, elementów lub urządzeń technicznych niewłaściwej jakości,

mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń, organ właściwej

jednostki dozoru technicznego zawiesza uprawnienie.

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zawieszając uprawnienie, wyznacza

termin usunięcia uchybień stanowiących podstawę zawieszenia, po którego

upływie, w razie ich nieusunięcia, cofa uprawnienie. Art. 12.

 

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, niezależnie od czynności, o których

mowa w art. 8 ust. 1-3, 6 i 7, jest wykonywany w formie:

1) dozoru technicznego pełnego,

2) dozoru technicznego ograniczonego,

3) dozoru technicznego uproszczonego.

Art. 13.

1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

pełnym lub ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego

sprawdza wykonanie określonych materiałów i elementów stosowanych do

wytwarzania tych urządzeń oraz przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych

seryjnie, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające

zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami

technicznymi dozoru technicznego,

2) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -

badania odbiorcze,

b) wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,

 

c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących

urządzenia techniczne,

3) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

a) przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy -

badania odbiorcze,

b) wykonuje doraźne badania techniczne,

c) sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących

urządzenia techniczne,

4) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza

badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z

warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.

2. W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu

ciągłym organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest obowiązany

przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12

godzin od zgłoszenia zagrożenia.

Art. 14.

1. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń, o

których mowa w art. 15 ust. 1, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji

zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki

dozoru technicznego.

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przed wydaniem decyzji, o której

mowa w ust. 1, przeprowadza badania i wykonuje czynności sprawdzające, o

których mowa w art. 13 ust. 1, oraz:

1) sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji,

2) dokonuje badania urządzenia poprzez sprawdzenie zgodności wykonania tego

urządzenia z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

a także stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań,

3) przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w

warunkach pracy w zakresie ustalonym w warunkach technicznych dozoru

technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń,

4) przeprowadza badanie specjalne ustalone w dokumentacji projektowej urządzenia

lub, w technicznie uzasadnionych przypadkach, na żądanie organu

właściwej jednostki dozoru technicznego.

3. W technicznie uzasadnionych przypadkach część badań urządzenia technicznego,

o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być przeprowadzona u wytwarzającego

urządzenie. Wyniki tych badań oraz stan techniczny urządzenia określa się

w protokole badania; wyniki te mogą być uwzględniane przy badaniu urządzenia

u eksploatującego, poprzedzającym wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację

urządzenia.

4. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których

mowa w ust. 2, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję

 

zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego,

jaką będzie objęte to urządzenie.

Art. 15.

1. Decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 4, nie wydaje się dla urządzeń

objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez

wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.

2. Przez oznaczenie znakiem, o którym mowa w ust. 1, wytwarzający stwierdza, że

urządzenie techniczne zostało wyprodukowane w sposób zgodny z warunkami

określonymi w art. 9 ust. 4.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór

znaku dozoru technicznego.

Art. 16.

1. Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, podlegają

urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu

do obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego może, na wniosek wytwarzającego,

wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli urządzenie techniczne objęte

dozorem technicznym uproszczonym jest produkowane seryjnie na podstawie tej

samej dokumentacji i według tej samej technologii oraz jest sprzedawane w stanie

przygotowanym do eksploatacji.

3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone przeprowadzeniem

badania typu urządzenia.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 3, polega na zbadaniu wybranego losowo urządzenia

w zakresie zgodności wykonania urządzenia z uzgodnioną dokumentacją

oraz przeprowadzeniu prób technicznych w warunkach gotowości do pracy, z

zastrzeżeniem ust. 5, jeśli przewidują to warunki techniczne dozoru technicznego.

5. Urządzenie może być poddane dodatkowym badaniom specjalistycznym, włącznie

z badaniami niszczącymi.

Art. 17.

1. Dokonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem naprawy

urządzeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, wymaga uprzedniego uzgodnienia

z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

2. Przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio do urządzenia technicznego po jego naprawie

lub modernizacji.

 

Art. 18.

1. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym

organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o

wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia

lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

3. Jeżeli urządzenie dopuszczone do obrotu stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia

ludzkiego oraz mienia i środowiska, organ właściwej jednostki dozoru technicznego

wydaje decyzję o wycofaniu tego urządzenia z obrotu i wstrzymaniu

jego wytwarzania.

4. Decyzję o wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu z przyczyn określonych

w ust. 3 organ właściwej jednostki dozoru technicznego podaje do publicznej

wiadomości w formie komunikatu w środkach masowego przekazu.

5. Ponowne dopuszczenie do eksploatacji i obrotu urządzeń, o których mowa w ust.

1 i 3, następuje na zasadach określonych w art. 14 i art. 16.

Art. 19.

Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ

właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu

urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

Art. 20.

1. Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do

wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego

uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki

dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego dokonuje uzgodnienia, o którym

mowa w ust. 1, na wniosek importera.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności oznaczenie wytwórcy

i dostawcy oraz określenie:

1) dla urządzeń technicznych:

a) rodzaju i nazwy urządzenia,

b) typu urządzenia,

c) parametrów pracy urządzenia,

d) liczby urządzeń,

2) dla materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji

urządzeń technicznych:

a) rodzaju, gatunku i wymiarów materiału lub elementu,

b) przeznaczenia materiału lub elementu,

c) ilości materiałów lub elementów.

 

4. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w trakcie uzgadniania, o którym

mowa w ust. 1, określa:

1) wymagania w zakresie konstrukcji i wytwarzania urządzeń technicznych,

2) normy i przepisy, na podstawie których wytwarzane będą materiały i elementy

stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,

3) zakres badań odbiorczych oraz przeprowadzającego te badania,

4) zakres dokumentacji technicznej.

5. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku uzyskania decyzji,

o których mowa w art. 9 i art. 14.

6. Warunkiem dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu Kodeksu celnego, urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wyprodukowanych za

granicą, jest dołączenie do zgłoszenia celnego potwierdzenia dokonania uzgodnienia,

o którym mowa w ust. 1. W przypadku niespełnienia tego wymogu, organ

celny cofa natychmiast urządzenie za granicę lub nakazuje powrotny wywóz

urządzenia albo może nakazać zniszczenie urządzenia.

Art. 20a.

Przepisów art. 8 ust. 1-3. art. 9, art. 13 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 nie stosuje się do urządzeń

technicznych:

1) zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym

państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 21.

Dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań urządzenia technicznego,

mogą być uznane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,

jeżeli:

1) przewidują to odpowiednie porozumienia zawarte między jednostkami dozoru

technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą

funkcję dozoru technicznego lub

2) wymagania techniczne, na podstawie których urządzenie zostało zaprojektowane

i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie

przepisy o dozorze technicznym.

Art. 22.

1. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości

urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania,

naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:

1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową

lub

 

2) wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową

oraz

3) znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych

dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

2. Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę

plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń

technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania,

naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia

kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych

czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i

przepisów prawnych w tym zakresie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia

techniczne.

4. W razie nieprzestrzegania przez osoby wymienione w ust. 2 i 3 warunków technicznych

dozoru technicznego, oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie

organ właściwej jednostki dozoru technicznego może:

1) zawiesić zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, do czasu przeprowadzenia

ponownego sprawdzenia kwalifikacji,

2) cofnąć zaświadczenie kwalifikacyjne.

Art. 23.

1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych

osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, w drodze postępowania

kwalifikacyjnego.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje kwalifikacyjne

powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

3. Za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o

ich sprawdzenie.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 20% najniższego

wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy,

obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłaty te stanowią przychód jednostek

dozoru technicznego.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń

technicznych,

2) rodzaje urządzeń technicznych przy których obsłudze i konserwacji wymagane

jest posiadanie kwalifikacji, uwzględniając stopień zagrożenia związanego

z eksploatacją tych urządzeń,

3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Art. 24.

1. Czynności dozoru technicznego wykonują pracownicy jednostek dozoru technicznego,

zwani dalej „inspektorami”, na podstawie upoważnienia wydanego

 

przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego oraz legitymacji służbowej.

2. Czynności dozoru technicznego w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują inspektorzy,

którzy na podstawie odrębnych przepisów są uprawnieni do dostępu

do informacji niejawnych.

Art. 25.

Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują u projektujących i wytwarzających

urządzenia techniczne, a także wytwarzających materiały i elementy stosowane

do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji oraz eksploatujących, naprawiających

i modernizujących te urządzenia, zwanych dalej „przedsiębiorcami, u których

są wykonywane czynności dozoru technicznego”.

Art. 26.

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany

zapewnić warunki do sprawnego ich wykonania oraz, na żądanie inspektora,

przedstawić dokumenty i udzielić informacji koniecznych do prawidłowego wykonania

tych czynności.

Art. 27.

Inspektor nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w wewnętrznych regulaminach

przedsiębiorcy, u którego wykonuje czynności dozoru technicznego.

Art. 28.

Inspektor jest uprawniony do:

1) wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa

w art. 24 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i

obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne,

2) swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że

odrębne przepisy stanowią inaczej,

3) dostępu do urządzeń technicznych,

4) żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia

koniecznych dokumentów oraz wyników badań,

5) przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz

innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego,

prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości

wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do

wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,

6) wydawania zaleceń technicznych.

 

Art. 29.

Czynności dozoru technicznego inspektorzy wykonują w obecności przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę.

Art. 30.

Inspektorzy są obowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy obowiązujących u przedsiębiorcy.

Art. 31.

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, w celu

sprawnego ich przeprowadzenia jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki pracy

przez umożliwienie inspektorowi bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia

technicznego, w szczególności spowodowanie wstrzymania, w bezpośrednim otoczeniu

badanego urządzenia, prac budowlanych, montażowych, remontowych i innych,

mogących zagrażać bezpieczeństwu inspektora.

Art. 32.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku

wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w

szczególności:

1) niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,

2) niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,

3) przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla

zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich

temperatur.

Art. 33.

1. Inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego.

2. Odbiór protokołu potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego

upoważniona. Jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia u przedsiębiorcy.

3. Przedsiębiorca przechowuje zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia

technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia”.

Art. 34.

1. Za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych

przez Wojskowy Dozór Techniczny, o którym mowa w art. 48, pobierane

są opłaty.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których wykonywane

są czynności dozoru technicznego.

 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności rodzaje

urządzeń technicznych oraz czynności wykonywane przez jednostki dozoru

technicznego, za które pobierane są opłaty.

Rozdział 3

Rozdziały 3 i 4 dotyczą organizacyjnych i finansowych aspektów działania urzędów dozoru technicznego (inf. – redakcja sewisu).

Rozdział 5

Przepisy karne

Art. 63.

1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o

dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,

2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu

eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu

właściwej jednostki dozoru technicznego.

Art. 64.

Kto:

1) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności, o których mowa w art.

14 ust. 2,

2) nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru

technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub

nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,

podlega karze grzywny.

Art. 65.

Postępowanie w sprawach określonych w art. 64 następuje w trybie przepisów Kodeksu

postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie

złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 66.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr

7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726

oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) w art. 42 w ust. 2 skreśla się pkt 7.

Art. 67.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999

r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550,

Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73, poz. 852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „Urzędu Dozoru Technicznego,”,

b) w ust. 4 po wyrazach „Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,” dodaje się

wyrazy „Urząd Dozoru Technicznego,”;

2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy

Dozór Techniczny, inspektoraty żeglugi śródlądowej oraz organy nadzoru

nad lotnictwem cywilnym.”.

 

Art. 68.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie

(Dz.U. Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr

22, poz. 268, Nr 48, poz. 550 i 552 i Nr 62, poz. 718) w załączniku do ustawy skreśla

się pkt 11.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 69.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się Urząd Dozoru Technicznego

utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym

(Dz.U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz.

496, z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r.

Nr 43 poz. 489).

2. Obowiązki i zadania likwidatora Urzędu Dozoru Technicznego powierza się ministrowi

właściwemu do spraw gospodarki.

3. Wierzytelności i zobowiązania Urzędu Dozoru Technicznego stają się wierzytelnościami

i zobowiązaniami UDT.

4. Likwidator sporządza bilans zamknięcia.

Art. 70.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wyposaży UDT w nieruchomości, które

w dniu wejścia w życie ustawy znajdowały się w trwałym zarządzie Urzędu Dozoru

Technicznego.

2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polega na oddaniu UDT, w drodze

umowy, nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia

pierwszej opłaty oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności budynków i

urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach .

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Art. 71.

1. Do dnia powołania Prezesa UDT, o którym mowa w art. 38 ust. 1, jego funkcje

sprawuje Prezes Urzędu Dozoru Technicznego powołany w trybie ustawy, o

której mowa w art. 69 ust. 1.

2. Z dniem powołania Prezesa UDT, o którym mowa w art. 38 ust. 1, wygasa akt

powołania Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Art. 72.

Stroną stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Dozoru Technicznego

działającym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 69 ust. 1, staje się, na

zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, UDT.

Art. 73.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się specjalistyczne jednostki dozoru

technicznego podległe ministrowi właściwemu do spraw transportu.

2. Obowiązki i zadania likwidatora jednostek, o których mowa w ust. 1, powierza

się ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3. TDT przejmuje składniki majątkowe, środki pieniężne, wierzytelności i zobowiązania,

a także prowadzone dotychczas sprawy wraz z aktami likwidowanych

jednostek, o których mowa w ust. 1.

4. Pracownicy likwidowanych jednostek, o których mowa w ust. 1, stają się z

dniem wejścia w życie ustawy pracownikami TDT.

Art. 74.

1. Minister właściwy do spraw transportu wyposaży TDT w nieruchomości, które

w dniu wejścia w życie ustawy znajdowały się w trwałym zarządzie specjalistycznych

jednostek dozoru technicznego, o których mowa w art. 73 ust. 1.

2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polega na oddaniu TDT, w drodze umowy,

nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia pierwszej

opłaty oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności budynków i urządzeń

znajdujących się na tych nieruchomościach.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Art. 75.

1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie

dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy, obowiązują dotychczasowe przepisy

wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy.

2. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych

zachowując moc przez okres w nich oznaczony.

Art. 76.

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy

dotychczasowe.

Art. 77.

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o Urzędzie Dozoru Technicznego,

należy przez to rozumieć UDT utworzony niniejszą ustawą.

 

Art. 78.

Traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36,

poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64,

poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943).

Art. 79.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i art.

73 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Urząd Dozoru Technicznego

 


FASSI        HMF        PM        EPSILON        JONSERED         PALFINGER        ATLAS        HIAB
Hermont Group
Części Mitsubishi